Algemene voorwaarden Segeren Cleaning

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         aannemer: Segeren die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
2.         opdrachtgever: de wederpartij van Segeren
3.         partijen: aannemer en opdrachtgever samen
4.         opdracht: het door de aannemer uit te voeren werk

Artikel 2        Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door aannemer uitgebrachte aanbiedingen en door hem gesloten overeenkomsten, waarbij aannemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert, en gelden tevens met betrekking tot de facturen ter zake tussen opdrachtgever en aannemer.

2.2     Opdrachtgever aanvaardt door zijn opdracht deze algemene voorwaarden.

2.3     De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden waarnaar door opdrachtgever op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door aannemer, tenzij aannemer de toepasselijkheid van die voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onderhavige voorwaarden bij strijdigheid van een of meer bepalingen.

2.4.    Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.5     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden vervangen worden door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) benaderd wordt.

Artikel 3        Aanbiedingen

3.1     Alle aanbiedingen en andere uitingen van aannemer zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van zaken, prijzen, hoeveelheden als tijdstip aanvang werkzaamheden. In aanbiedingen gegeven of genoemde afbeeldingen, kleurstellingen, structuur, kwaliteit, tekeningen, maten en/of gewichten zijn slechts indicaties. Aannemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan aannemer verstrekte gegevens waarop aannemer zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3.2     Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.3     Aannemer is bevoegd het aanbod in te trekken, zulks zelfs nog onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever of enige contractpartij.

3.4     In het aanbod wordt onder meer aangegeven:

– de plaats van het werk
– een omschrijving van het werk
– het tijdstip van aanvang van het werk
– de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd.

3.5     Wanneer een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is aannemer gerechtigd de kosten die hij heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 4        Overeenkomsten

4.1     Bij het aanvangen van de werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. In dat laatste geval wordt de opdrachtgever geacht de opdracht te hebben aanvaard.

4.2     Mondelinge toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van aannemer binden aannemer slechts wanneer deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4.3     Indien opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover aannemer hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

4.4     Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6.2 van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5        Prijzen

5.1     Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

5.2     De prijzen gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/overeenkomst genoemde werkzaamheden en te leveren materialen en benodigde hulp- en reinigingsmiddelen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. Alle andere of meerdere werkzaamheden worden verrekend als meerwerk, alle andere of meerdere materialen worden berekend volgens nader overeen te komen eenheidsprijzen.

5.3     Indien er zich na de aanbieding door aannemer maar voor betaling door opdrachtgever kostenverhogende wijzigingen in binnen- of buitenland voordoen, is aannemer gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij. Dit geldt ook indien deze omstandigheden zich voordoen nadat een gedeelte van de werkzaamheden verricht is. In dat geval echter alleen ten aanzien van de nog te verrichten werkzaamheden. 

5.4     Aan een door aannemer afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6        Uitvoering van werkzaamheden

6.1     Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de werkplek ten behoeve van machines en personeel van aannemer, zulks ter beoordeling van aannemer. Indien de gesteldheid van de terreinen en/of de wijze van opstelling van het materiaal door aannemer als onvoldoende wordt beoordeeld, kan aannemer eenzijdig de bedongen prijzen en/of tarieven verhogen en/of de werkzaamheden opschorten.

6.2     De aannemer zal het werk goed, deugdelijk en naar bepalingen van de overeenkomst uitvoeren, met dien verstande dat door aannemer aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.

6.3     De aannemer zal het werk zodanig uitvoeren dat schade aan personen, goederen of milieu zo veel mogelijk wordt beperkt.

6.4     De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van water, gas en elektriciteit en verschaft de daarvoor benodigde aansluitmogelijkheden. De benodigde elektriciteit en water, alsmede overige nutsvoorzieningen zijn voor rekening van opdrachtgever. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van een pand is het aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen, welke aan het pand ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

6.5     De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens tijdig en volledig ter beschikking stellen aan aannemer zulks ter beoordeling van aannemer. Indien de opdrachtgever hiermee in gebreke blijft dan kan aannemer eenzijdig de bedongen prijzen en/of tarieven verhogen en/of de werkzaamheden opschorten.

Artikel 7        Onderaanneming

7.1     Aannemer is gerechtigd onderaannemers in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Onderaannemers kunnen zich jegens opdrachtgever beroepen op deze algemene voorwaarden.

7.2     Het is aannemer toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen.

Artikel 8        Termijnen en oplevering

8.1     De aannemer spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (levering) termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. De door aannemer genoemde of tussen partijen overeengekomen (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden aannemer niet en hebben steeds een indicatief karakter.

8.2     Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen aannemer en opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken. Overschrijding van de opgegeven levertijd of aanvang van de werkzaamheden geeft de wederpartij niet het recht de opdracht te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

8.3     Aannemer draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart aannemer tegen eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren dan wel vanwege een aanvang van de werkzaamheden na de opgegeven streefdatum.

8.4     In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (levering)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt aannemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij opdrachtgever aannemer een redelijke termijn stelt ter zuivering van deze tekortkoming en deze redelijke termijn is verstreken.

8.5     Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is aannemer gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.6     Aannemer is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijnen als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen of indien opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

8.7     De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat zal door aannemer geen inhaal worden gepleegd wegens te late start tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9        Reclame

9.1     Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel bij inspectie bij oplevering door opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van de overeengekomen opdracht, of indien opdrachtgever constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden een tevoren schriftelijk afgesproken kwaliteitsniveau blijft, zal opdrachtgever na constatering aannemer binnen 7 dagen door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking.

9.2     Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.

9.3     Indien gebreken c.q. afwijkingen door aannemer gegrond worden bevonden, heeft aannemer het recht om alsnog de gebreken/afwijkingen te herstellen of te vervangen. De opdrachtgever heeft in geen geval het recht schadevergoeding te vorderen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.4     Gebreken schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 10      Beëindiging van werk in onvoltooide staat

10.1   De opdrachtgever is bevoegd aannemer op te dragen werk in onvoltooide staat te beëindigen. De aannemer heeft alsdan recht op schadevergoeding welk gelijk zal zijn aan de som van:

a.    honderdvijfentwintig procent (125%) van de overeengekomen prijs, berekend naar de stand van het werk ten tijde van de beëindiging; en

b.    alle gemaakte kosten alsmede de nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die aannemer ten tijde van de beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 11     Betaling

11.1   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de opdrachtgever gehouden de in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan aannemer te betalen op één van de door hem aangewezen giro- of bankrekeningen.

11.2   Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening worden voldaan. De opdrachtgever heeft nimmer het recht om zijn (betalings)verplichtingen op te schorten.

11.3   Met betrekking tot de door aannemer verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van aannemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

11.4   Aannemer is gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de opdrachtsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, maximaal ter hoogte van het bedrag dat aannemer onder de overeenkomst van opdrachtgever te vorderen mocht hebben.

11.5   De opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand tot een kalendermaand wordt gerekend, tot aan de dag van de volledige betaling.  

11.6   Alle kosten van een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op de werkelijke kosten. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend op basis van 15% over de verschuldigde hoofdsom te vermeerderen met de omzetbelasting en de rente. Deze kosten zullen echter minimaal € 250,- bedragen te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

Indien opdrachtgever een consument is in de zin van de per 1 juli 2012 in werking getreden regeling inzake buitengerechtelijke incassokosten, geldt het bepaalde in die regeling.

11.7   Betalingen door opdrachtgever vanaf het moment van verschuldigdheid worden geacht in eerste instantie te zijn betalingen van verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke incassokosten; pas nadat deze bedragen zijn voldaan, worden betalingen door de opdrachtgever in mindering gebracht op de aan de aannemer verschuldigde hoofdsom.

11.8   Een claim tot garantie wordt enkel in behandeling genomen indien alle openstaande facturen door de opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 12      Meer- en minderwerk

12.1   Indien aannemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties van de opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van aannemer. De aannemer is niet verplicht aan een dergelijk verzoek van opdrachtgever te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

12.2   Verrekening van meerwerk vindt immer plaats ingeval van bestekswijzigingen, ingeval van afwijkingen van de aangevraagde en/of geschatte hoeveelheden, stelposten, of anderszins wijziging(en) ten opzichte van het oorspronkelijk overeengekomen, ook indien opdrachtgever niet expliciet een verzoek of voorafgaande instemming aan aannemer heeft gegeven.

12.3   Verrekening vindt plaats ineens na voltooiing van het meerwerk.

Artikel 13      Garantie

13.1   De eventueel door aannemer verstrekte garanties betreffen alleen de door hem of namens hem aan het object verrichte handelingen/bewerkingen.

Artikel 14      Verjaring

14.1   Iedere vorderingsrecht en verweer jegens aannemer verjaart door het enkele verloop van één jaar na het bekend worden ervan.

Artikel 15     Aansprakelijkheid

15.1   Aannemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade en bedrijfs- of milieuschade. De opdrachtgever vrijwaart aannemer nadrukkelijk jegens aanspraken van derden, waaronder opdrachtgever, hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan.

15.2   De aansprakelijkheid van aannemer jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende opdrachtsom, exclusief omzetbelasting.

15.3   Aannemer aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid indien er sprake is van grove nalatigheid of grove schuld aan de zijde van aannemer, diens personeel of derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

15.4   Ingeval er desondanks een verdergaande aansprakelijkheid op aannemer mocht rusten als gevolg van of in verband met de overeenkomst is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot welk de verzekeraar van aannemer krachtens de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met een daarin mogelijk opgenomen uitgesloten dan wel beperkende opzichtdekking) eventueel uitkeert. Daarboven is aannemer niet aansprakelijk.

15.5   Indien opdrachtgever een beroep zou doen op het bepaalde in dit artikel kunnen de eventueel aangesproken werknemers van aannemer daar eveneens een beroep op doen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

15.6   Aannemer dient in geval van schade zoals bedoeld onder sub 4, alvorens de verzekering wordt aangesproken, in de gelegenheid te worden hersteld om de schade te herstellen. Hierbij wordt herstelde schade als acceptabel beschouwd indien deze binnen redelijke normen afwijkt van de originele situatie.

15.7   Aannemer is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt, dan wel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.

15.8   Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, documenten of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

15.9   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig als mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij aannemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen aannemer vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

15.10  De opdrachtgever vrijwaart aannemer voor alle aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

15.11  Bij reiniging aanvaardt de aannemer geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten, roosters, afvoeren, afbladderende verflagen of vlekvorming e.d. Aannemer is evenmin aansprakelijk voor verkleuringen of lijmresten na afplakken van gevelelementen.

15.12  De opdrachtgever is verplicht om alle aan de gevel gemonteerde elementen van de gevel te verwijderen. Elementen bevestigd aan de gevel die niet verwijderd zijn door opdrachtgever zoals lichtsensors, buitenlampen, zonweringen e.d. zal aannemer naar behoren afplakken. Aanwezige gevelopeningen zullen worden afgedicht zonder de garantie te geven dat deze daadwerkelijk waterdicht zijn. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor binnenlopend water tijdens of na de reiniging door roosters, kieren, daken e.d. of schade aan de elementen.

15.13  Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk als gevolg van de werkzaamheden. Eventuele ontstane schade aan het voegwerk kan echter tegen betaling wel door een door aannemer ingeschakeld voegbedrijf hersteld worden waarbij binnen redelijke normen verschil kan optreden tussen het oorspronkelijke voegwerk en het nieuw aangebrachte voegwerk.

15.14  Voor de overeengekomen werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft opdrachtgever eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen, mits schriftelijk anders overeengekomen.

15.15  Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is aannemer niet aansprakelijk.

Artikel 16      Overmacht

16.1   Aannemer is niet gehouden tot het nakomen van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2   Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

–    staking door het personeel van aannemer
–    het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan aannemer zijn voorgeschreven.
–    gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan aannemer is voorgeschreven.
–    overheidsmaatregelen
–    langzaamaanacties of blokkade
–    defecten aan machines of installaties
–    belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering van grondstoffen en hulpstoffen
–    storing van elektriciteitsnetwerk, internet, datanet-, werk- of telecommunicatiefaciliteiten
–    oorlog(sdreiging) of opstand
–    bijzondere weersomstandigheden
–    transport en in- en uitvoerverbod
–    verkeersbelemmeringen
–    brand
–    en in het algemeen iedere omstandigheid waarop de aannemer geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzienbaar was.

16.3   Indien de behoorlijke nakoming voor aannemer ten gevolge van één of meer omstandigheden in het vorige lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is heeft aannemer:

–    in geval van tijdelijke onmogelijkheid te zijner keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst op een later tijdstip alsnog na te komen, mits zulks niet later dan 3 maanden na het intreden van de overmacht geschiedt.

–    in geval van blijvende onmogelijkheid of indien bij werkzaamheden (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in ernstige mate wordt bemoeilijkt (hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of bij aan het object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen) het recht de overeenkomst te ontbinden. De aannemer is in dat geval niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

16.4   Indien aannemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldoen, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16.5   Bij uit te voeren werkzaamheden zal, indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, of de door hem getroffen maatregelen, tijdelijk -ten hoogste drie maanden- niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode. Indien de overmachttoestand langer duurt dan de hiervoor genoemde termijn, zullen aannemer en opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtperiode.

Artikel 17      Eigendomsvoorbehoud

17.1   Alle aan opdrachtgever geleverde zaken en niet verwerkte materialen blijven eigendom van aannemer totdat alle bedragen die opdrachtgever aan aannemer op grond van alle tussen partijen gesloten overeenkomst(en) verschuldigd is, volledig aan aannemer zijn voldaan.

17.2   Indien aannemer een beroep doet op haar (verlengd) eigendomsvoorbehoud is de overeenkomst ontbonden, onverminderd het recht van aannemer op volledige schadevergoeding.

17.3   Wanneer derden beslag leggen op de onder de eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en/of materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient opdrachtgever aannemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

17.4   Indien aannemer haar eigendomsrecht wil uitoefenen, dient opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van aannemer zich bevinden.

17.5   Aannemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan aannemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 18      Ontbinding en opschorting

18.1   Onverminderd het in de voorafgaande artikelen bepaalde heeft aannemer in de volgende gevallen het recht om de uitvoering van de overeenkomst per omgaande op te schorten c.q. de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, te ontbinden:

–    het niet tijdig nakomen van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst door opdrachtgever jegens aannemer. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door opdrachtgever of een door opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
–    in het geval van faillissement van opdrachtgever wordt uitgesproken of het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd.
–    in het geval opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of deze wordt uitgesproken.
–    in het geval opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk staakt.
–    in het geval opdrachtgever aan haar schuldeisers buiten faillissement een akkoord aanbiedt;
–    in het geval beslag wordt gelegd op de goederen van opdrachtgever.
–    in het geval opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest.
–    in het geval opdrachtgever, indien zij geen natuurlijk persoon is, haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd.
–    indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van opdrachtgever direct of indirect wijzigt.

18.2   Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft aannemer, onverminderd de verder aan aannemer toekomende rechten, het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten (tot de opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft betaald) of de overeenkomst te ontbinden, zulks ter keuze van aannemer en zonder dat aannemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.

18.3   Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat aannemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die aannemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

18.4   De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden al die nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade worden vergoed.

Artikel 19      Privacy

19.1   Persoonlijke gegevens worden door aannemer uitsluitend gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

19.2   Alle informatie met betrekking tot opdrachtgever die in een lijst vermeld staan (zoals de naam, adres, telefoon, fax, e-mail) zijn uitsluitend bestemd voor identificatie bij de eerstvolgende opdracht/bestelling. Deze gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven of voor reclame gebruikt.

19.3   De opdrachtgever behoudt het recht om schriftelijk op elk moment mee te delen dat hij of zij wenst dat zijn of haar gegevens gewijzigd of volledig van de lijst geschrapt worden. Aannemer is verplicht zich ertoe om de gegevens zonder uitstel te wijzigen of te verwijderen, en dit per e-mail aan de opdrachtgever te bevestigen.

Artikel 20      Toepasselijk recht en geschillen

20.1   Deze algemene voorwaarden en de aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

20.2   Alle geschillen met betrekking tot- of voortvloeiende uit de met aannemer gesloten overeenkomst(en) of door hem uitgebrachte aanbiedingen zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

Versie: Januari 2022

DOWNLOADEN ALS PDF

Adobe PDF download button
06 25061089